متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش سیستمیک تیامتوکسام

تیامتوکسام 250 سی سی Thiamethoxam

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

تیامتوکسام و آفت مورد هدف: شته ها،زنجره ها،کرم ساقه خوار،کرم مفتولی،تریپس ومگس سفید

نحوه تاثیر: گوارشی و سیستمیک

درجه اختصاصی بودن: غیر اختصاصی

نوع محصول : پنبه،برنج،جالیز،میوه جات و سبزیجات

زمان مبارزه: 25تا30روزبعداز کشت به محض ظهور آفت

مدت دوام ترکیب در کنترل آفت مورد هدف:دوام این سم طولانی است ویک بار مصرف آن معادل دوبار سم پاشی با سایر حشره کش هاست.

ایمن بودن سم برای محصول و حشرات مفید: برای محصول به علت دوز مصرفی کم ایمن است وبرای حشرات مفید بسیار سمی است.

تاثیر درجه حرارت: درحرارت های بالا به آهستگی تجزیه می شود

رطوبت و نوع خاک: دررطوبت بالا به آهستگی تجزیه می شود

قابلیت اختلاط با سایر سموم: اختلاط با سموم دیگر توصیه نمی شود.

مطالعات انجام شده و مستندات در خصوص سمیت ترکیب با ارزیابی خطرات انسانی شامل : -سمیت حاد پستانداران 

LD 50 Oral : >1563mg/kg

LC 50 Dermal : >2000 mg/kg

LC 50 Inhalation: >3720 mg/kg

تحریکات چشمی و پوستی: محرک پوست وچشم خرگوش هانیست.

-مطالعات انجام شده بر روی کارگران

سمیت حاد:  LD 50 Oral: 1563 mg/kg 

سمیت طولانی مدت تیامتوکسام long-term toxicity: 

ناقص الخلقه زایی: مشاهده نشده است.

جهش زایی :  مشاهده نشده است.

سرطان زایی: مشاهده نشده است.

طبقه بندی خطر:

NOLE:…..

ADI:……

Class WHO:III                                                            Class EPA

اثرات سوء سم روی گیاهان زارعی و اشجار و گیاهان غیرهدف (phyto  toxicity)

بارعایت میزان توصیه شده اثرات سوء نخواهدداشت.

مطالعات انجام شده و مستندات در خصوص اثرات سو بر روی ارگانیسمهای موجود در محیط زیست (Ecoto toxicity)

    حشرات مفید                           ……………………..

– پرندگان                                            LD 50 (8h) :576 mg/kg

-ماهی ها                                            LC 50 (96h):>100 mg/l

-آبزیان (بی مهره گان)                        EC 50 (48h):>100 mg/l

-جلبکها                                                        EC 50 :>100 mg/l

-زنبور عسل                                            LD 50 :0.024 µg/bee

یندپایان                                         LC 50 (28d):>1000 mg/kg 

مشخصات

حالت
گرانول
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
گوارشی
نحوه نفوذ
تماسی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
II
بسته بندی
250 گرم
شرکت تولیدکننده
توسه کشاورزی هزاره سوم
کشور
ایران