متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش ایندوکساکارب

ایندوکساکارب 250 سی سی INDOXACARB

اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ را در آﻛﺴﻮن ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و از ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC
- گروه : Oxidixine
- ماده موثره : ۱۵۰ گرم در لیتر
- نحوه اثر : ایندوکساکارب حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی است که برای کنترل طیف ویسعی از آفات پروانه ایی به کار برده میشود
- نحوه ﻋﻤﻞ : اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ از ﮔﺮوه اﻛﺴﺎدﻳﺎزﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺟﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد.  اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب ﺣﺸﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺞ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.
- زمان کاربرد : به محض مشاهده اولین علائم آلودگی سمپاشی مورد نیاز بوده و تکرار سمپاشی در صورت نیاز لازم میباشد . مناسبترین زمان سمپاشی وقتی است که آفت در مرحله لاروی سن است
- ملاحظات : برای کنترل کرم قوزه ، ایتندوکساکارب باید در تناوب با یک حشره کش پایروتروئیدی کارباماتی به کار برده شود . برای کنترل کارادرینا ایندوکساکارب باید در تناوب با یک فرآورده از گروه آسیل اوره ( مهار کننده سنتز کیتین ) مانند کاسکید یا کاربامات ها به کار برده شود .
- پادزهر : پادزهر اختصاصی وجود ندارد

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

پنبه

کرم قوزه

۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت

نخود

کرم پیله خوار نخود

۲۰۰ میلی لیتر در هکتار

سیب

کرم سیب

۴۵/۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮم ﺳﻴﺐ (در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻧﺴﻞ اول ﻛﺮم ﺳﻴﺐ)

 

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
نام محصول
پنبه / سیب
نام محصول
گوجه فرنگی
نام محصول
چغندرقند / درختان میوه سردسیری
نحوه نفوذ
گوارشی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
250 میلی لیتر
کشور
ایران