فلورال 20 20 20

حاوی فرمول‌های همسان جدید (با خاصیت چسبندگی و انتقال دهندگی) جهت بهبود جذب از برگ و انتقال سریع

145,000 تومان 135,000 تومان