به مجموع مواد شیمیایی کنترل کننده و یا از بین برنده علفهای هرز، آفات، بیماریها، امراض و قارچها که بر علیه محصول اصلی استفاده می شود.