تصویر حشره کش ایندوکساکارب

حشره کش ایندوکساکارب INDOXACARB

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
تومان

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC
- گروه : Oxidixine
- ماده موثره : ۱۵۰ گرم در لیتر
- نحوه اثر : ایندوکساکارب حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی است که برای کنترل طیف ویسعی از آفات پروانه ایی به کار برده میشود
- نحوه ﻋﻤﻞ : اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ از ﮔﺮوه اﻛﺴﺎدﻳﺎزﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺟﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ را در آﻛﺴﻮن ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و از ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب ﺣﺸﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺞ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.
- زمان کاربرد : به محض مشاهده اولین علائم آلودگی سمپاشی مورد نیاز بوده و تکرار سمپاشی در صورت نیاز لازم میباشد . مناسبترین زمان سمپاشی وقتی است که آفت در مرحله لاروی سن است
- ملاحظات : برای کنترل کرم قوزه ، ایتندوکساکارب باید در تناوب با یک حشره کش پایروتروئیدی کارباماتی به کار برده شود . برای کنترل کارادرینا ایندوکساکارب باید در تناوب با یک فرآورده از گروه آسیل اوره ( مهار کننده سنتز کیتین ) مانند کاسکید یا کاربامات ها به کار برده شود .
- پادزهر : پادزهر اختصاصی وجود ندارد

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

پنبه

کرم قوزه

۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت

نخود

کرم پیله خوار نخود

۲۰۰ میلی لیتر در هکتار

سیب

کرم سیب

۴۵/۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮم ﺳﻴﺐ (در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻧﺴﻞ اول ﻛﺮم ﺳﻴﺐ)

 

مشخصات فنی
مشخصات
حالت
حالت :
مایع
مایع
نوع نهاده
نوع نهاده :
سموم کشاورزی
سموم کشاورزی
کاربرد
کاربرد :
حشره کش
حشره کش
نام محصول
نام محصول :
پنبه / سیب
پنبه / سیب
نام محصول
نام محصول :
گوجه فرنگی
گوجه فرنگی
نام محصول
نام محصول :
چغندرقند / درختان میوه سردسیری
چغندرقند / درختان میوه سردسیری
نحوه نفوذ
نحوه نفوذ :
گوارشی
گوارشی
نحوه نفوذ
نحوه نفوذ :
تماسی
تماسی
گروه خطر
گروه خطر :
II
II
بسته بندی
بسته بندی :
250 میلی لیتر
250 میلی لیتر
کشور
کشور :
ایران
ایران
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند