تصویر ایزابیون

ایزابیون Isabion

بهبود دهنده رشد آلی مایع اسید آمینه

وضعیت کالا: اتمام موجودی
  • افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر اســترس هــای محیطــی
  • کاهــش تنــش انتقــال نشــاء کــه دلیــل اصلــی کمــی ریشــه دهــی و کاهــش جــذب کلســیم در ابتــدای رشــد اســت.
  • کاهــش تنــش اســتفاده از ســموم و امــکان گیــاه ســوزی در زمــان کاربــری
  • افزایــش گلدهــی و تشــکیل میــوه و کاهــش ریزش گلها
  • افزایــش میــزان همرســی میــوه هــا و افزایــش همســانی انــدازه میــوه
  • بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
  • پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه
 

ایزابیون حاوی اسید آمینه های آزاد، است.اسید آمینه های آزاد و زنجیره های کوتاه اسید آمینه ای به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند. زنجیره های بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کود هایی که در زمان کاربری با ایزابیون مخلوط میشوند، میگردند. این زنجیرهها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار می گیرد.

میزان مصرف

مشخصات فنی
مشخصات
نام عمومی
نام عمومی :
ایزابیون
ایزابیون
نام انگلیسی
نام انگلیسی :
Isabion
Isabion
حالت
حالت :
مایع
مایع
نوع نهاده
نوع نهاده :
کودهای کشاورزی
کودهای کشاورزی
نوع کود
نوع کود :
آلی
آلی
بسته بندی
بسته بندی :
1لیتر
1لیتر
شرکت تولیدکننده
شرکت تولیدکننده :
syngenta
syngenta
کشور
کشور :
سوئیس
سوئیس
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند