متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش الیت خزر سم کود

قارچ کش الیت 80% مدل no1 حجم 500 گرم ELITE

الیت قارچ کش و باکتری کش آلی فسفاته از مشتقات اسید فسفونیک است که به علت ویژگی های خاص و سیستمیک بودن، به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و با حرکت رو به بالا و رو به پایین در گیاه منتشر و سبب کاهش رشد بیمارگر و فعال شدن مکانیسم دفاعی گیاه می شود.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

قارچ کش و باکتری کش آلی فسفاته از مشتقات اسید فسفونیک و خانواده الکیل فسفانات است که به علت ویژگی های خاص و سیستمیک بودن، به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و با حرکت رو به بالا (Acropetal) و رو به پایین (Basipetal) درگیاه منتشر می شود و با فعال کردن مکانیسم دفاعی و تاثیر بر پاتوژن، سبب کاهش رشد بیمارگر و کنترل بیماری می گردد. الیت در ایران علیه بیماری گموز در پسته ثبت و توصیه شده است و در مرکبات مراحل آزمایشی برای ثبت علیه بیماری گموز را میگذراند. ولی در دیگر کشورها در محصولات مختلف( درختان میوه گرمسیری و سردسیری، تاکستان ها، سبزی و صیفی، بعضی حبوبات، توتون، نهالستان ها، گیاهان زینتی و گلخانه ای) برای کنترل عوامل بیماری زای قارچی اُاُمیست (مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه و سفیدک های داخلی یا دروغی) و متوقف کردن بیماری های باکتریایی (نظیر سوختگی آتشی و شانکرها) نیز به مصرف می رسد. این ترکیب بر نماتدها هم موثر است و از خسارت آنها بر گیاهان می کاهــد. الیت سازگاری خوبی با گیاهان داشتــه و می تواند به طرق محلول پاشی اندام های هوایی، رنگ آمیزی و تزریق در تنه درختان، کاربرد خاکی و انجام آبیاری، ضد عفونی ریشه ها قبل از نشاء کردن و ضد عفونی میوه ها قبل از برداشت مورد استفاده قرار گیرد. موارد مصرف : بیماری گموز پسته، گموز مرکبات و سفیدکهای داخلی و همچنین بیماریهای باکتریایی و کنترل بیماری پوسیدگی فیتو فترایی طوقه و ریشه پسته
 
فوزتیل آلومینیوم دارای اثرات پیشگیری کننده و درمانی طولانی مدت است.

نحوه اثر: فوزتیل آلومینیوم پس از جذب و انتشار سبب فعال شدن مکانیسم دفاعی گیاه شده و عوامل بیماری زا را کنترل می کند. این ترکیب از اسپورزایی و جوانه زنی اسپورها جلوگیری می کند.

نحوه استفاده از قارچ کش الیت

 

نام محصول نام بیماری دز و روش مصرف
پسته پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه (شیره سیاه یا انگومک) 2.5 لیتر در هزار به صورت محلول پاشی اندام های هوایی، در صورت نیاز با نظر کارشناس می تواند به فاصله هر دو هفته، تا سه بار تکرار گردد. الیت را جز در موارد توصیه شده سازمان  حفظ نباتات به کار نبرید.

 

کنترل بیماری گموز پسته با محلول پاشی قارچ کش الیت

بیماری گموز یکی از مهم ترین بیماری های درختان پسته در مناطق پسته کاری است. عامل این بیماری قارچی میکروسکوپی است که در محل تماس بیشتر آب یا رطوبت با تنه درخت در زیر پوست آن ساکن شده و شروع به اضمحلال بافت های تنه درخت می کند. این بیماری اغلب در باغ هایی که خاک آنها دارای بافت سنگین (رسی) یا نیمه سنگین است بیشتر مشاهده می شود. عامل این بیماری باعث خشکیدگی درختان در باغ های پسته که ظاهرا بدون هیچ دلیلی و در حالی که برگ هایش سبز خشک شده اند در مدت نسبتا کوتاهی رخ می دهد، میشود. محلول پاشی قارچ کش الیت در در باغ پسته یک راه حل مناسب برای کنترل این بیماری می باشد.

زمان مصرف قارچ کش الیت 

بهترین زمان مصرف الیت کاربرد پیشگیرانه و حدود یک هفته قبل از آلوده شدن گیاه، مصادف با کاهش رشد جوانه ها تا 2 هفته بعد از آن به صورت محلول پاشی می باشد. معالجه و درمان درختان آلوده را باید با توجه به میزان آلودگی هر چه زودتر شروع کرد.

دوره کارنس: مصرف فوزتیل آلومینیوم در پسته بایستی یک ماه قبل از برداشت متوقف گردد.

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
U
بسته بندی
500 گرم
شرکت تولیدکننده
خزر سم کود
کشور
ایران